Tarieven en vergoedingen bij het Neurologie Centrum Amsterdam

Wij bieden u de beste zorg en willen u volledig informeren over de te verwachten kosten en vergoedingen die momenteel van toepassing zijn. Het Neurologie Centrum Amsterdam (NCA) heeft geen contracten met zorgverzekeraars, behalve met CZ. Dit betekent dat de afrekening van de zorg die u bij ons ontvangt anders kan zijn dan u gewend bent. Ons doel is echter dat u geen hogere kosten zult hebben dan bij ziekenhuizen of ZBC's die wel contracten hebben. Als u ons een kopie van de afrekening van uw zorgverzekeraar stuurt, zullen wij uit coulance het niet vergoede deel van de factuur kwijtschelden.

 

Is een verwijzing van de huisarts vereist?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van verzekerde zorg heeft u een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Als u zorg wilt zonder verwijzing, zal de factuur niet bij uw verzekeraar ingediend kunnen worden en zullen de kosten voor uw eigen rekening komen.

 

Zal mijn behandeling bij het NCA worden vergoed door mijn zorgverzekering?

Of uw behandeling bij het NCA vergoed wordt, is afhankelijk van uw zorgverzekering. Aangezien wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars behalve CZ, is de vergoeding vaak afhankelijk van uw zorgverzekering. Als uw zorgverzekering correct en voldoende vergoedt, zult u meestal geen of slechts een gering deel zelf bij moeten betalen. Dit is meestal het geval bij een restitutiepolis waarmee u vrije artsenkeuze heeft. Bij een naturapolis (meestal de goedkopere zorgpolissen) heeft u vaak geen vrije artsenkeuze en zal uw zorgverzekeraar u laten weten waar de zorg voor uw probleem ingekocht is. U kunt dan toch kiezen voor een niet gecontracteerde specialist, maar in dat geval wordt meestal maar een deel van de factuur vergoed. U kunt de vergoeding bekijken in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Als u ons een kopie van de afrekening van uw zorgverzekeraar stuurt, zullen wij uit coulance het niet vergoede deel van de factuur kwijtschelden, maar het eigen risico (e/o eigen bijdrage) zal dan nog wel van toepassing zijn. Hierdoor zal een bezoek aan het NCA voor u niet duurder zijn dan een bezoek aan een specialist in een ziekenhuis.

 

Hoe wordt de diagnose gesteld?

We weten van tevoren niet zeker welke diagnose er bij u zal worden gesteld. De verwijsbrief van de huisarts geeft vaak wel een indicatie. De uiteindelijke diagnose wordt bepaald door de ernst van de klachten en eventuele aanvullende onderzoeken. Dit betekent dat de diagnose die de neuroloog vaststelt en de behandeling die daarbij hoort een specifieke code heeft. Vaak zal het NCA voor migraine de DBC/DOT in rekening brengen. Deze DBC-code is bekend bij alle verzekeraars.

 

Wanneer begint de eerste DBC/DOT?

Een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) is een manier waarop de kosten van medische zorg in Nederland worden geregistreerd en verrekend. Het is een soort contract tussen zorgverlener en verzekeraar, waarbij de zorgverlener de behandeling van een patiënt binnen een bepaalde tijdsperiode (maximaal 120 dagen) in rekening brengt, en de verzekeraar de kosten vergoedt. De DBC is gekoppeld aan een specifieke diagnose, waarvoor een vast tarief geldt.

 

Hoe wordt de prijs van een DBC/DOT bepaald?

De prijs van een DBC/DOT is gebaseerd op de kosten van een gemiddelde behandeling bij dezelfde zorgvraag. Dit houdt in dat de prijs niet afhangt van de hoeveelheid onderzoeken, consulten of behandelingen die een patiënt heeft gehad, maar wel van de diagnose en behandeling die bij die patiënt horen. Zie verder de video van de Nederlandse Zorgautoriteit op https://www.nza.nl/documenten/videos/2017/12/12/betalen-van-ziekenhuiszorg

 

Hoe lang duurt een DBC/DOT?

Een DBC/DOT duurt maximaal 120 dagen en kan in sommige gevallen eerder worden afgesloten, bijvoorbeeld na 90 dagen na een eerste poliklinische behandeling. Als een patiënt binnen een jaar na sluiting van een DBC/DOT weer terugkomt met dezelfde zorgvraag, kan een vervolg-DBC geopend worden, die ook maximaal 120 dagen open kan staan.

 

Hoeveel zal mijn behandeling kosten?

De kosten van uw behandeling worden bepaald door het DBC-tarief, dat afhankelijk is van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Dit tarief kunt u vinden op onze tarievenlijst.

 

Wanneer ontvang ik de factuur?

Na het afsluiten van de DBC ontvangt u een rekening van Infomedics, namens het NCA. Het afsluiten van DBC's gebeurt automatisch en volgens landelijke regels, over het algemeen binnen 90 dagen na uw eerste consult, en bij de vervolg-DBC na 120 dagen.

 

Wat moet ik doen als ik een factuur van Infomedics ontvang?

Als u de factuur ontvangt, raden wij u aan om het bedrag over te maken binnen de gestelde betalingstermijn. U kunt de factuur zo snel mogelijk indienen bij uw zorgverzekeraar. Meestal zullen zorgverzekeraars het bedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen, met uitzondering van eventuele eigen risico's en/of eigen bijdragen.

 

Zijn er afspraken met zorgverzekeraars?

Het NCA heeft geen contracten meer met zorgverzekeraars, behalve met CZ. Daarom adviseren wij u een restitutiepolis af te sluiten bij een zorgverzekeraar, waarmee u vrij bent om te kiezen uit ziekenhuizen en zorgverleners en waarmee u het maximale bedrag vergoed krijgt.

 

Tot slot

Als uw behandeling start in één kalenderjaar en eindigt in het volgende, dan bepaalt de startdatum van de DBC-traject in welk jaar uw eigen risico wordt aangesproken. Bijvoorbeeld, als uw behandeling start in november 2023 en eindigt in februari 2024, dan zal er een verrekening plaatsvinden met het eigen risico van 2023. Als er een vervolg-DBC wordt geopend, dan zal deze vallen in het betreffende jaar waarin het vervolgtraject geopend wordt.

Als u vragen heeft over uw rekening, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar, omdat zij volgens een bepaling van de minister verantwoordelijk zijn voor het beantwoorden van deze vragen.

 

Tarieven 2024 alleen voor hoofdpijn en migraine

DECLARATIECODE ZORGPRODUCT OMSCHRIJVING TARIEF 2024
15A374 069799008 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn €900
15A375 069799010 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties (op afstand) tijdens vervolgcontact bij migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn €724
15A376 069799011 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties (op afstand) bij migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn €770
15A377 069799012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties (op afstand) tijdens vervolgcontact bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn €296
15A378 069799013 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties (op afstand) bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn €383
15E966 069799019 Pijnbestrijding Zenuwstelsel migraine/hoofdpijn; onder meer botuline toxine-A voor chronische migraine en GON-blokkade bij clusterhoofdpijn €1049

vergoeding botulinetoxine (Botox) bij chronische migraine

De Nederlandse Zorg Autoriteit heeft de volledige vergoeding voor Botox bij de behandeling van Chronische Migraine (PREEMPT-protocol) sinds 2017 goedgekeurd. De meeste verzekeraars staan daarom ook toe dat deze factuur direct bij hun door ons wordt ingediend. Een enkele verzekering wil/kan niet tot directe betaling overgaan en verzoekt ons de rekening hiervoor direct aan u als patiënt te sturen. Waarna deze door de verzekeraar zal worden terugbetaald. Vanaf 2024 is er een nieuw Zorgproduct voor de behandeling met botox bij chronische migraine bijgekomen.

 

Hieronder staan alle passantentarieven van 2022 vermeld.

De prijslijst is onder voorbehoud. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze prijslijst, dan behouden wij ons het recht voor om dit te doen. Wij zullen de ontbrekende prijzen zo spoedig mogelijk bekend maken. 

De prijslijst wordt gepubliceerd onder voorbehoud van kennelijke schrijf- of typefouten.